Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Forum Juridica is gevestigd te Duiven.
 2. Het kvk-nummer is : 73872857
 3. Definities:
 • A. Juridisch dienstverlener : Persoon die op juridisch gebied adviseert, hierbij geldt dat men het advies vrijblijvend opvolgt.
 • B. Cliënten: Dit betreffen natuurlijke personen en rechtspersonen die met Forum Juridica een overeenkomst aangaan die ten doel heeft om advies te verstrekken.
 • C. Overeenkomst: Aanvaarding door cliënt van het aanbod gedaan door Forum Juridica.
 • D. Gegevens: hieronder wordt verstaan:

– Persoonsgegevens

– Gegevens die nodig zijn voor de advisering.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Forum Juridica gedane:
 • A. Aanbiedingen
 • B. Gesloten overeenkomsten
 • C. Uitgebrachte offertes
 • D. Verrichte rechtshandelingen in naam van cliënt
 • E. Overeenkomsten die gesloten zijn onder opschortende of ontbindende voorwaarde
 • F. Cliënt heeft voor ondertekening de algemene voorwaarden kunnen inzien op de website en is bij het verstrekken van de concept overeenkomst hier nogmaals op gewezen.

2. Cliënt stemt op het moment van ondertekening ermee in dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.

3.Wanneer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, zullen de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden van kracht blijven. Omtrent de vernietigde/ nietige bepaling(en) zal in overleg met cliënt een rechtsgeldige bepaling die het gedachtegoed van de vernietigde/ nietige bepaling eerbiedigt worden toegepast.

Artikel 3 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Forum Juridica. Hierbij valt te denken aan :
 • A. Documentatie ter uitvoering van dienstverlening
 • B. Adviezen
 • C. Offertes
 • D. Modelstukken
 • E. Rapportages
 • F. Trainingsmaterialen
 • G. Voorbereidende materialen
 • H. Algemene voorwaarden

2. De door Forum Juridica opgestelde documenten mogen alleen het doel dienen dat van te voren is afgesproken met Forum Juridica. Dit houdt in dat de geleverde stukken zonder schriftelijke toestemming van Forum Juridica niet geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd mogen worden.

3. Wordt zonder toestemming van Forum Juridica de geleverde stukken geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd zal aan de overtreder een boete worden opgelegd ter hoogte van €5000.-.

4. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn eigendom van Forum Juridica. Hierbij behoren ook domeinnamen die een woordcombinatie met Forum Juridica bevatten.

5. Bij gestandaardiseerde afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van de dienst Adobe spark post, deze dienst geeft de mogelijkheid om afbeeldingen te gebruiken die vrij zijn voor gebruik, aan deze afbeeldingen kunnen door de originele makers geen rechten worden ontleend. Overige intellectuele eigendomsrechten die binnen de bedrijfsuitoefening van Forum Juridica behoren komen toe aan Forum Juridica.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomst

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Forum Juridica en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door cliënt.
 2. Het aanbod wordt in beginsel schriftelijk gedaan middels een offerte/conceptovereenkomst.
 3. In beginsel staat de geldigheidsduur op de offerte aangegeven. Indien de termijn niet op de offerte staat vermeld, geldt een geldigheidsduur van 14 dagen.
 4. Forum Juridica gaat uit van de juistheid van de verstrekte gegevens en informatie van de cliënt. Mocht er twijfel bestaan aan de juistheid van de verstrekte gegevens of informatie van de cliënt, dan behoudt Forum Juridica zich het recht voor om het tarief hierop aan te passen.
 5. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal er binnen bekwame tijd door Forum Juridica overgaan worden tot uitvoering.

Artikel 5 Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, dient men een aanbetaling te doen van 50% van de gehele som met uitzondering van het kennismakingsgesprek tarief. Het kennismakingstarief dient binnen 24 uur voldaan te worden voldaan.
 2. De (aanbetaling)termijn bedraagt 7 dagen na sluiting van de overeenkomst. Wordt het bedrag niet voldaan binnen deze termijn, dan kan Forum Juridica besluiten de overeenkomst te beëindigen en/of haar werkzaamheden opschorten.
 3. Het kennismakingstarief dient binnen 24 uur voldaan te worden.
 4. In beginsel zal er altijd een kostenindicatie worden gemaakt. Hierbij wordt een schatting gegeven van de kosten die op de cliënt afkomen met uitzondering van voorrijkosten. Wanneer blijkt dat er meerwerk verricht zal moeten worden, dan behoudt Forum Juridica zich het recht voor om deze meerkosten in rekening te brengen bij de cliënt. Wanneer er meerwerk ontstaat, zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht.
 5. Bij het verrichten van een betalingshandeling aan Forum Juridica dient cliënt het factuurkenmerk te benoemen in het betalingskenmerk.
 6. Forum Juridica accepteert alleen girale betalingen, op uw factuur vind u het rekeningnummer waarnaar u het gefactureerde bedrag over dient te maken.

Artikel 6 Wijzigen & annuleren overeenkomst

 1. Wanneer de wens bestaat tussen Forum Juridica en cliënt om de reeds bestaande overeenkomst te wijzigen, dan is deze wijziging geldig vanaf het moment dat de oude overeenkomst gewijzigd en aanvaard is door beide partijen.
 2. Indien cliënt wenst de overeenkomst te beëindigen, dan komt dit recht toe aan de cliënt wanneer de cliënt een schadevergoeding betaald ter hoogte van de reeds verrichte werkzaamheden. Dit zal per geval naar evenredigheid berekend moeten worden, de minimale vergoedingsdrempel bedraagt 20%. Op het moment dat er reeds werkzaamheden zijn verricht, worden de gewerkte uren in rekening gebracht.

Artikel 7 Advisering

 1. Het juridisch advies dat Forum Juridica verstrekt is vrijblijvend van aard, de cliënt neemt zelfstandig de beslissing om het advies op te volgen.
 2. Forum Juridica heeft het recht om bij de uitvoering van de dienst een derde partij in te schakelen zonder de cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele meerkosten die hierbij ontstaan worden doorberekend aan de cliënt. Uiteraard is het streven om de cliënt hiervan tussentijds op de hoogte te stellen.
 3. Forum Juridica spant zich in om de cliënt op de meest passende wijze te adviseren. Hierbij zal Forum Juridica zich ook inspannen om de verstrekte gegevens voor zover mogelijk te beschermen tegen onbevoegde derden.
 4. Wanneer er klachten zijn over de dienstverlening, dan ziet Forum Juridica deze klachten graag schriftelijk tegemoet en zal Forum Juridica zich inspannen om met de cliënt een passende oplossing te vinden.

Artikel 8 Verplichting cliënt

 1. Tegenoverstaande cliënt heeft zich te houden aan de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Wanneer de omstandigheden er om vragen kan alleen met toestemming van Forum Juridica worden afgeweken van de overeenkomst en algemene voorwaarden, dit zal dan uitdrukkelijk vermeld worden in de overeenkomst.
 2. Wanneer de omstandigheden of gegevens veranderen, dan dient de cliënt Forum Juridica direct op de hoogte te stellen. Indien de omstandigheden zorgen voor meerwerk, dan zullen er meerkosten in rekening worden gebracht.
 3. Indien men een afspraak wil verzetten of annuleren dient men dit 24 uur voor aanvang van het gesprek te melden, indien men dit niet tijdig doet zal er een bedrag van €40.- (excl. BTW) in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Voorrijkosten

Wanneer cliënt wenst op een andere locatie af te spreken dan de vestigingslocatie (Heumen) van Forum Juridica, dan zijn de reiskosten voor rekening voor de cliënt. De voorrijkosten worden als volgt berekend:

De voorrijkosten zijn €0,19 per kilometer

Artikel 10 Aanpassing algemene voorwaarden

 1. De oprichter van Forum Juridica is ten alle tijden bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van relevante en/of toepasselijke wijzigingen van de algemene voorwaarden worden de cliënten op de hoogte gebracht.
 2. Wanneer Forum Juridica besluit tijdens een reeds bestaande overeenkomst het uurtarief te verhogen, dan behoud cliënt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. Binnen acht dagen dient cliënt zich op de ontbinding te beroepen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Forum Juridica en cliënt behoort tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Forum Juridica nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Mocht Forum Juridica ondanks lid 1 toch aansprakelijk gesteld worden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de adviesovereenkomst (excl. BTW). Wanneer er sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente betaalde factuur (excl. BTW) door cliënt.
 3. In het hiervoor genoemde lid wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan : schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
 5. Tenzij nakoming door Forum Juridica blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Forum Juridica wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt Forum Juridica onverwijld schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, opdat Forum Juridica in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te handelen.
 6. Cliënt vrijwaart Forum Juridica voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten die geleverd zijn aan Forum Juridica. Verder vrijwaart cliënt Forum Juridica voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatige of onzorgvuldig gebruik van het verleende product of advies van Forum Juridica.
 7. De wijze waarop cliënt informatie tot zich neemt en interpreteert kan Forum Juridica niet tegengeworpen worden.

Artikel 12 (Tijdelijk) stilleggen diensten & overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Forum Juridica zal in rekening worden gebracht bij cliënt.
 2. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zullen de cliënten die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Ter aanvulling op artikel 7 kan Forum Juridica de overeenkomst met cliënt zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Forum Juridica gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
 • A. Wanneer aan die cliënt (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
 • B. Wanneer vermoed wordt dat cliënt niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
 • C. Wanneer aanvraag voor faillissement voor cliënt is aangevraagd.
 • D. Wanneer cliënt personen die werkzaam zijn bij Forum Juridica op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
 • E. Wanneer cliënt inbreuk maakt op rechten van een derde.
 • F. Wanneer cliënt niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
 • G. Wanneer cliënt op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt.
 • H. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Forum Juridica, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij cliënt, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens

 1. Indien cliënt informatie wenst over de wijze waarop zijn gegevens worden beschermd, dan kan cliënt onze privacyverklaring inzien op de website.
 2. De verantwoordelijkheid over de juistheid van de gegevens ligt bij cliënt en kan niet worden tegengeworpen worden jegens Forum Juridica.
 3. Wanneer Forum Juridica gebruik maakt van een derde partij voor opslag en verwerking van persoonsgegevens, dan is deze derde aansprakelijk in geval er schade ontstaat.

Artikel 14 Geldig Recht

Op deze algemene voorwaarden, de producten en diensten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Concordantie

 1. Forum Juridica zal bij de dienstverlening zoveel mogelijk binnen de kaders van de overeenkomst handelen. Mocht Forum Juridica hier onverhoopt vanaf moeten wijken, dan zal cliënt hiervan op de hoogte worden gesteld.
 2. Voor de bepaling over meerwerk zie artikel 5c, hierbij zal het standaard urentarief gehanteerd worden.

Artikel 16 druk- en zetfouten

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, ingeval van twijfel dient cliënt dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Forum Juridica.

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. Mocht een rechtspersoon eigen bepalingen of algemene voorwaarden willen hanteren, dan zal hiervoor uitdrukkelijk door cliënt toestemming gevraagd moeten worden aan Forum Juridica.
 2. Vorderingen op Forum Juridica zijn niet overdraagbaar in de zin van artikel 3:82-1 Bw , deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect. Dit betekent dat vorderingen op Forum Juridica niet overgedragen nog verpand kunnen worden aan een derden zonder toestemming van Forum Juridica.
 3. In geval van een meningsverschil tussen cliënt en Forum Juridica zal altijd in eerste instantie de partijen in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 4. Onze 24/7 juridische vraag service houd in dat u op elk moment van de dag ons een vraag kan stellen. Ons streven hierbij is om binnen 2 werkdagen hierop een antwoord te formuleren. Mocht van deze termijn afgeweken worden dan zal Forum Juridica u hiervan op de hoogte stellen, hierbij zal Forum Juridica ook vermelden wanneer uw vraag wordt behandeld. Echter indien de aard van de vraag vraagt om een diepgaande juridische advisering, dan zal de cliënt hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het standaard uurtarief gelden.
 5. Ten behoeve van educatieve en informatieve doeleinden zullen met enige regelmaat blogs met juridische aard geplaatst worden. Wanneer een juridisch probleem in de praktijk interessant is voor een blog, zal in overleg met cliënt het thema worden besproken. Hierbij moet men denken aan de mate van details die zullen worden benoemd in het desbetreffende blog.
%d bloggers liken dit: